Regulamin GoodMemory.pl

 

1. Definicje

a. Serwis – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym https://goodmemory.pl umożliwiająca naukę słownictwa języka angielskiego przez skojarzenia, tworzona przez Użytkowników.

b. Operator – Krzysztof Potyrała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GoodMemory.pl Krzysztof Potyrała, ul. Kruszcowa 25, 70-730 Szczecin.

c. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, korzystająca z Serwisu w celach niekomercyjnych. Użytkownik jest konsumentem, czyli osobą fizyczną korzystającą z Serwisu bez związku z prowadzoną przez nią działalności gospodarczą lub zawodową.

d. Cennik – cennik usług świadczonych w Serwisie dostępny na stronie internetowej Serwisu, będący integralną częścią Regulaminu,

e. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu,

f. Treści – wszystko to, co zostanie przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie, min. ilustracje, zdjęcia ze skojarzeniami, opisy skojarzeń, filmy lub inne formy ze skojarzeniami.

g. Regulamin – niniejszy dokument.

2. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Serwisu.

3. Charakterystyka Serwisu i świadczonych usług

Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie ze słownika zamieszczonego w Serwisie oraz zamieszczanie własnych Treści w Serwisie. Celem serwisu jest pomoc w nauce języka angielskiego poprzez skojarzenia

4. Wymagania techniczne

4.1 Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji.

5. Zasady korzystania z Serwisu

5.1 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

5.2 Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

5.3 Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

5.4 Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

5.5 Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Prawa autorskie

6.1 Użytkownik („Licencjodawca”) zamieszczający w Serwisie własne Treści udziela Operatorowi i innym Użytkownikom („Licencjobiorcom”) bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo na korzystanie z tych Treści w ramach niekomercyjnego funkcjonowania Serwisu, na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a. utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części wszystkimi technikami potrzebnymi dla Licencjobiorcy, w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną, drukarską, reprograficzną;

b. wprowadzania do pamięci komputera, urządzeń mobilnych, serwerów sieci komputerowych oraz udostępniania w Internecie, urządzeniach mobilnych wszelkiego rodzaju, prasie drukowanej, telewizji;

c. rozpowszechniania Treści w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet oraz na wszelkich urządzeniach mobilnych, płytach CD, DVD jak również poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;

d. wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, a także wydawania;

e. wykorzystania Treści do celów reklamowych i promocyjnych.

6.2 Strony oświadczają, że w ramach licencji Licencjobiorcy przysługuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, do dokonywania dowolnych zmian w Treściach, tłumaczenia, dokonywania opracowań oraz łączenia ich z innymi utworami. Prawa do utworu powstałego w wyniku dokonanych zmian przysługują Licencjobiorcy. Licencjodawca nieodpłatnie zezwala Licencjobiorcy na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Treści.

6.3 Licencjodawca nieodpłatnie udziela zgody Licencjobiorcy na udzielenie sublicencji osobie trzeciej do korzystania z Treści w zakresie udzielonej na podstawie niniejszego Regulaminu licencji bez dodatkowej zgody Licencjodawcy na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym rozdziale.

6.4 Licencjodawca nie będzie korzystał z prawa nadzoru autorskiego oraz upoważnia Licencjobiorcę do wyłącznego wykonywania w imieniu Licencjodawcy autorskich praw osobistych do Treści.

6.5 Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do udzielenia licencji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym posiada prawa autorskie do Treści lub uzyskał licencję na udzielenie sublicencji z prawem do udzielania dalszych licencji, Treści nie naruszają praw osób trzecich, a jeśli korzystanie z Treści wymaga zgody osób trzecich, w szczególności na publikację wizerunku, to Licencjodawca posiada taką zgodę. Licencjodawca oświadcza, że wobec Treści nie są zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, nie jest wymagana zgoda osób trzecich na ich wykorzystanie. W sytuacji, gdy zostaną zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich do Treści związane z realizacją niniejszego Regulaminu, podmiotem odpowiedzialnym za publikację Treści jest Licencjodawca, zaś Licencjobiorca zobowiązuje się powiadomić Licencjodawcę o zgłoszonych roszczeniach. Licencjodawca jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy za wszelkie szkody, straty, koszty i opłaty związane z naruszeniem praw podmiotów trzecich.

6.6 Licencja do Treści udzielona jest na czas nieokreślony od dnia dodania Treści. Licencja może być wypowiedziana z 5-letnim terminem wypowiedzenia licząc od 01 stycznia roku następnego po złożeniu wypowiedzenia.

6.7 Niezależnie od postanowienia ust. 6.1 powyżej, Użytkownik zamieszczający w Serwisie własne Treści udziela Krzysztofowi Potyrale bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na komercyjne wykorzystywanie tych Treści w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Postanowienia ust. 6.1 – 6.5 stosuje się odpowiednio.

7. Rejestracja i logowanie w Serwisie

7.1. Przeglądanie słownika dostępnego w Serwisie nie wymaga rejestracji.

7.2. W celu zamieszczania własnych ilustracji ze skojarzeniami, opisów skojarzeń, filmów lub innych form ze skojarzeniami w Serwisie, konieczna jest rejestracja. Podczas tego procesu Użytkownik musi podać nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Do założenia konta konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

7.3. Użytkownik podczas procesu rejestracji oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu.

7.4. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

7.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.

7.6 Logowanie w Serwisie następuje poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła podanych w procesie rejestracji.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Moment rozpoczęcia przeglądania słownika dostępnego w Serwisie, a także moment rejestracji w celu dodania treści do Serwisu jest dla Użytkownika chwilą zawarcia z Operatorem Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.2. Podczas zawierania umowy o świadczenie usług z Serwisem Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem Serwisu w trybie wyżej wymienionej ustawy.

8.3. Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą z Operatorem Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu powinien wysłać na adres e-mail Operatora stosowne oświadczenie. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem przez Operatora konta Użytkownika w Serwisie.

9. Opłaty za korzystanie z Serwisu

9.1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może wiązać się z koniecznością poniesienia przez nich określonych opłat wyszczególnionych w Cenniku.

9.2. W ostatnim dniu miesiąca Użytkownikowi wystawiana jest przez Operatora i przesyłana na adres e-mail faktura VAT podsumowująca wysokość opłat koniecznych do uiszczenia z tytułu korzystania z Serwisu.

9.3. Informacje o formach płatności w Serwisie podane są na stronie internetowej Serwisu.

10. Blokada konta

10.1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

10.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Operatora zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.

10.3. Usunięcie konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do części usług lub usunięcia konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

11. Odpowiedzialność Operatora Serwisu

11.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.

11.2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

11.4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

12. Postępowanie reklamacyjne

12.1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: kontakt@goodmemory.pl. Na ten sam adres Użytkownicy mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora.

12.2. Reklamacja powinna zawierać:

a. wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;

b. przedmiot reklamacji;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. wskazanie żądania.

12.3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

12.4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie Operator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

12.5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

12.6. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.

12.7. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będącego konsumentem nie zostanie uwzględniona, Operator przekaże Użytkownikowi w odpowiedzi na reklamację oświadczenie o:

  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym.

12.8. Oświadczenie zostanie przekazane Użytkownikowi w drodze wiadomości e-mail.

12.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 12.7 pkt 1 powyżej, Operator wraz z oświadczeniem przekaże Użytkownikowi informację o podmiocie uprawnionym do polubownego rozpoznania sporu, którym jest wojewódzki inspektor handlowy w Szczecinie (http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/).

12.10. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

13.1. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do złożenia do wojewódzkiego inspektora handlowego w Szczecinie (http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/) wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

13.2. Zasady postępowania przed wojewódzkim inspektorem handlowym określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U z 2016 r. poz. 1823), art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059) oraz wydane na podstawie powyższych przepisów akty wykonawcze.

13.3. Spór o prawa majątkowe wynikający z tytułu świadczonych usług może zostać także rozstrzygnięty przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
(http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/strona/menu/32_podstawowe_informacje).

13.4. Łącze elektroniczne do platformy ODR, która dostępna jest w języku polskim pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Strona główna platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz pod adresem elektronicznym https://goodmemory.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

14.2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na głównej stronie Serwisu.

14.3. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkownika zgodnie z ust. 14.2.

14.4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres kontakt@goodmemory.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

14.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

14.6. Ewentualne spory z Użytkownikiem będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.