Associations added by the user Jagoda M. W-cka

diffusion combustion
/dɪˈfjuːʒ(ə)n kəmˈbʌstʃ(ə)n/

spalanie dyfuzyjne (mieszanie i spalanie w tym samym czasie)

come - przyjść, bust - zepsuć; diffusion - dyfuzja
diffusion combustion - spalanie dyfuzyjne (mieszanie i spalanie w tym samym czasie)

Pewien chemik Paweł przyszedł i zepsuł swojemu koledze Piotrkowi przeprowadzanie procesu dyfuzji spalając to co do tego przygotował. 

Some chemist Paul came (COME) and BUSTed his friend Peter performing a DIFFUSION process firing things which Peter prepared.

(ogólnie samo spalanie dyfuzyjne polega na mieszaniu i spaleniu się składników w tym samym czasie ale dla potrzeb niniejszej strony zdecydowałam, że chcę to oddzielić spalanie od dyfuzji które samodzielnie są dwoma różnymi procesami)

Added: 16.12.2017 18:15

durability
/,djʊərə'bılətı/

trwałość

dura lex sed lex

DURA lex sed lex - TRWAŁOŚĆ tej łacińskiej sentencji w przeciągu tylu wieków jest niesamowita!

DURA lex sed lex - DURAbility of this Latin addage within all centuries is amazing!

Added: 02.12.2017 18:44

chemically inert
/kemɪk(ə)lɪ ɪˈnɜː(r)t/

chemicznie bierny

inertny (niezdatny)
chemically inert - chemicznie bierny

Tlenek krzemu SiO2 jest inertny, by stworzyć z niego kwas krzemowy H4SiO4 po dodaniu wody.

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjJnU7-vXAhVrLZoKHZASCwYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpl%2Fpiasek-%25C5%259Blad-lato-beach-1232767%2F&psig=AOvVaw3edtrbtLf12WBP8gNnyKgI&ust=1512322812308368

Added: 02.12.2017 17:42

ceiling temperature
/ˈsiːlɪŋ ˈtemprɪtʃə(r)/

górna temperatura graniczna

ceiling - sufit

CEILING TEMPERATURE could only reach the CEILING.

GÓRNA TEMPERATURA GRANICZNA może sięgać tylko do SUFITU.

Added: 02.12.2017 17:27

bond
/bɒnd/

wiązanie chemiczne

James Bond - postać fikcyjna
bond - wiązanie chemiczne

James BOND w filmach był tak silnie związany ze swoim samochodem, jak pierwiastki w WIĄZANIU CHEMICZNYM.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aston_Martin_DB5_James_Bond_hotop2.JPG

Added: 02.12.2017 15:46