Associations added by the user Dominik Diling

grim
/ɡrɪm/

ponury

trim - przycinać
grim - ponury

You should TRIM your beard, honey. And don't be so GRIM! My mom will stay only a few days.

Powinieneś PRZYCIĄĆ brodę, kochanie. I nie bądź tak PONURY! Moja mama zostanie tylko parę dni.

Added: 30.01.2019 14:56

shiver
/ˈʃɪvə(r)/

drżeć

river - rzeka
shiver - drżeć

After I came out of the RIVER, my body started to SHIVER. 

Po tym jak wyszedłem z RZEKI, moje ciało zaczęło DRŻEĆ.

Added: 30.01.2019 14:54

soil
/sɔɪl/

gleba

so - taki; oil - ropa
soil - gleba

I will be SO rich! I have found OIL under my SOIL.

Będę TAKI bogaty! Znalazłem ROPĘ pod moją GLEBĄ!

Added: 30.01.2019 14:53

flat
/flæt/

mieszkanie

blat (kuchenny)
flat - mieszkanie

Musimy wynająć to MIESZKANIE (ang. FLAT! Są tam tak szerokie BLATy kuchenne!

We have to rent this FLAT!  There are so wide KITCHEN COUNTERTOPS!

Added: 30.01.2019 14:52