Associations added by the user MICah

sweep
/swiːp/

zmiatać, wymiatać

sheep - owca

The wind was so strong the SHEEP were SWEPT into the lake.

Wiatr był tak silny, że OWCE zostały ZMIECIONE do jeziora.

Added: 11.06.2021 12:17

bystander
/ˈbaɪˌstændə/

widz, naoczny świadek

stand - stać

The BYSTANDERS were STANDING next to the bank, when the robbery occured.

NAOCZNI ŚWIADKOWIE STALI koło banku, kiedy nastąpił napad.

Added: 11.06.2021 12:09

utensil
/ju(ː)ˈtɛnsl/

naczynie

silicon - krzem

This UTENSIL is made of SILICON.

To NACZYNIE jest zrobione z KRZEMU.

Added: 11.06.2021 11:56

stifle
/ˈstaɪfl/

tłumić, zdusić

sigh - westchnienie

He STIFLED his SIGH not to be rude.

ZDUSIŁ swoje WESTCHNIENIE, by nie być złośliwym.

Added: 11.06.2021 11:47

reverse
/rɪˈvɜːs/

odwrócić

verse - werset, zwrotka

The last VERSE of this song is a REVERSED chorus.

Ostatnia ZWROTKA tej piosenki to ODWRÓCONY chór.

Added: 11.06.2021 11:39