Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GoodMemory.pl (RODO)

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie RODO, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

§ 1

Dane osobowe przekazywane przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem z platformy www.goodmemory.pl oraz www.sklep.goodmemory.pl (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) są przetwarzane przez GoodMemory.pl Krzysztof Potyrała z siedzibą przy ul. Kruszcowa 25, 70-730 Szczecin, NIP 9551486889, REGON 811145624, mail: kontakt@goodmemory.pl, tel.: 601808734 (zwane dalej GoodMemory.pl).

§ 2

Podstawą przetwarzania ww. danych jest:

  • konieczność do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub której strony są Państwo przedstawicielem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy celem np. złożenie zamówienia i jego realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GoodMemory.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. wystawienie faktury VAT od zrealizowanej umowy;
  • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 3

Celem przetwarzania jest:

  • podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy ( np. obsługę Państwa zamówienia);
  • realizacja umowy, tj. składanego przez Państwa zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie platformy www.goodmemory.pl  (www.sklep.goodmemory.pl) oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), a także rozpatrywanie ewentualnych składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu wpłaconej kwoty za produkt/y w przypadku odstąpienia od umowy.

§ 4

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w par. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na GoodMemory.pl danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.

§ 5

Nie mają Państwo obowiązku podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym. Niepodanie ww. danych może skutkować brakiem możliwości podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tzn. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GoodMemory.pl.

§ 6

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty świadczące na rzecz GoodMemory.pl usługi (np. księgowe, IT, prawne, pocztowe, kurierskie czy spedycyjne), organy państwowe.

§ 7

Są Państwo uprawnieni do:

  • wycofania zgody w każdym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania czy usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z poważaniem,

Zespół GoodMemory.pl